موقعیت

از این ابزارهای مختصر برای پیکربندی سریع موقعیت یک عنصر استفاده کنید.

موقعیت در بوت استرپ
ارزش های مشترک

کلاس های موقعیت یابی سریع در دسترس هستند، اگرچه پاسخگو هستند.

کلاس ها با استفاده از فرمت position-{option}برای xsو position-{breakpoint}-{option}برای sm،،، mdو نامگذاری می lg, xlشوند xxl.

.position-static
.position-relative
.position-absolute
.position-sticky
.fixed-top
.fixed-bottom
ترتیب عناصر

با ابزارهای موقعیت یابی لبه، عناصر را به راحتی مرتب کنید. این قالب {property}-{position}. دارای کلاس کاربردی ویژه ای است .all-0 که ارتفاع/عرض کامل را به عنصر فرزند عنصر والد می دهد.

.all-0
<div class="position-relative bg-200 mb-4" style="height: 200px;">
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute top-0 start-0"></div>
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute top-0 end-0"></div>
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute top-50 start-50"></div>
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute bottom-50 end-50"></div>
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute bottom-0 start-0"></div>
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute bottom-0 end-0"></div>
</div>
<div class="position-relative light" style="height: 100px; width: 100px">
 <div class="bg-900 rounded-1 text-white d-flex flex-center position-absolute all-0">.all-0</div>
</div>
عناصر مرکزی

علاوه بر این، می‌توانید عناصر را با کلاس‌های کاربردی transform .translate-middle،، وسط .translate-middle-x قرار دهید .translate-middle-y. تغییرات پاسخگو نیز برای وجود دارد transform-middle، به عنوان مثال: transform-{xxl|xl|lg|md|sm}-middle-{x|y}.

<div class="position-relative bg-200" style="height: 200px;">
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute top-0 start-50 translate-middle-x"></div>
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute top-50 start-0 translate-middle-y"></div>
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute top-50 start-50 translate-middle"></div>
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute top-50 end-0 translate-middle-y"></div>
 <div class="light p-3 bg-900 rounded-1 position-absolute bottom-0 start-50 translate-middle-x"></div>
</div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی