کارت

کارت های فالکون یک محفظه محتوای انعطاف پذیر و قابل گسترش با انواع و گزینه های متعدد ارائه می دهند.

کارت در بوت استرپ
مثال پایه
درپوش تصویر کارت
عنوان کارت

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

برو یه جایی
<div class="card overflow-hidden" style="width: 20rem;">
 <div class="card-img-top"><img class="img-fluid" src="../../assets/img/generic/1.jpg" alt="Card image cap" /></div>
 <div class="card-body">
  <h5 class="card-title">Card title</h5>
  <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p><a class="btn btn-primary btn-sm" href="#!">Go somewhere</a>
 </div>
</div>
کارت با لیست
<div class="bg-white dark__bg-1000 rounded-2 py-2">
 <a class="dropdown-item fw-bold text-warning" href="#!"><span class="fas fa-crown me-1"></span><span>Go Pro</span></a>
 <div class="dropdown-divider"></div>
 <a class="dropdown-item" href="#!">Set status</a>
 <a class="dropdown-item" href="../../pages/user/profile.html">Profile &amp; account</a>
 <a class="dropdown-item" href="#!">Feedback</a>
 <div class="dropdown-divider"></div>
 <a class="dropdown-item" href="../../pages/user/settings.html">Settings</a>
 <a class="dropdown-item" href="../../pages/authentication/card/logout.html">Logout</a>
</div>
کارت با پس زمینه

عنوان صفحه

سرصفحه صفحه یک ویژگی کوچک خوب برای اضافه کردن فاصله مناسب در اطراف سرفصل ها در یک صفحه است. این به ویژه در یک صفحه وب که ممکن است چندین عنوان پست داشته باشید و به راهی برای ایجاد تمایز به هر یک از آنها نیاز دارید مفید است.

شروع کنید
<div class="card mb-3">
 <div class="bg-holder d-none d-lg-block bg-card" style="background-image:url(../../assets/img/icons/spot-illustrations/corner-4.png);"></div> <!--/.bg-holder-->
 <div class="card-body position-relative">
  <div class="row">
   <div class="col-lg-8">
    <h3>Page Title</h3>
    <p class="mt-2">The page header is a nice little feature to add appropriate spacing around the headings on a page. This is particularly helpful on a web page where you may have several post titles and need a way to add distinction to each of them.</p><a class="btn btn-link ps-0 btn-sm" href="../../documentation/getting-started.html" target="_blank">Get Started<span class="fas fa-chevron-right ms-1 fs--2"></span></a>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
کارت با تصویر
درپوش تصویر کارت
عنوان کارت

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

 • Cras justo odio
 • Dapibus ac facilisis in
 • دهلیزی در اروس
<div class="card overflow-hidden" style="width: 20rem;">
 <div class="card-img-top"><img class="img-fluid" src="../../assets/img/generic/3.jpg" alt="Card image cap" /></div>
 <div class="card-body">
  <h5 class="card-title">Card title</h5>
  <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
 </div>
 <ul class="list-group list-group-flush">
  <li class="list-group-item">Cras justo odio</li>
  <li class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</li>
  <li class="list-group-item">Vestibulum at eros</li>
 </ul>
 <div class="card-body"><a class="card-link" href="#!">Card link</a><a class="card-link" href="#!">Another link</a></div>
</div>
اطلاع
<div class="fs--1" style="max-width: 25rem;">
 <a class="notification" href="#!">
  <div class="notification-avatar">
   <div class="avatar avatar-2xl me-3">
    <img class="rounded-circle" src="../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
   </div>
  </div>
  <div class="notification-body">
   <p class="mb-1"><strong>Emma Watson</strong> replied to your comment : "Nice Dashboard 😍"</p>
   <span class="notification-time"><span class="me-2" role="img" aria-label="Emoji">💬</span>Just now</span>
  </div>
 </a>
</div>
زمینه
تصویر کارت
عنوان کارت

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

<div class="card bg-dark text-white overflow-hidden light" style="max-width: 30rem;">
 <div class="card-img-top"><img class="img-fluid" src="../../assets/img/generic/3.jpg" alt="Card image" /></div>
 <div class="card-img-overlay d-flex align-items-end">
  <div>
   <h5 class="card-title text-white">Card title</h5>
   <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
  </div>
 </div>
</div>
گروه های کارت
درپوش تصویر کارت
عنوان کارت اول

این یک کارت گسترده تر با متن پشتیبانی در زیر به عنوان یک راهنما طبیعی به محتوای اضافی است. این محتوا کمی طولانی تر است.

آخرین به روز رسانی 45 دقیقه قبل

درپوش تصویر کارت
عنوان کارت دوم

این کارت دارای متن پشتیبان در زیر به عنوان راهنما طبیعی برای محتوای اضافی است.

آخرین به روز رسانی یک ساعت پیش

درپوش تصویر کارت
یک عنوان کارت دیگر

این یک کارت گسترده تر با متن پشتیبانی در زیر به عنوان یک راهنما طبیعی به محتوای اضافی است. این کارت حتی محتوای طولانی‌تری نسبت به کارت اول دارد که عملکرد ارتفاع برابر را نشان می‌دهد.

آخرین به روز رسانی دیروز

<div class="card-group">
 <div class="card overflow-hidden">
  <div class="card-img-top"><img class="img-fluid" src="../../assets/img/generic/10.jpg" alt="Card image cap" /></div>
  <div class="card-body">
   <h5 class="card-title">First card title</h5>
   <p class="card-text">This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.</p>
   <p class="card-text"><small class="text-muted">Last updated 45 mins ago</small></p>
  </div>
 </div>
 <div class="card overflow-hidden">
  <div class="card-img-top"><img class="img-fluid" src="../../assets/img/generic/11.jpg" alt="Card image cap" /></div>
  <div class="card-body">
   <h5 class="card-title">Second card title</h5>
   <p class="card-text">This card has supporting text below as a natural lead-in to additional content.</p>
   <p class="card-text"><small class="text-muted">Last updated an hour ago</small></p>
  </div>
 </div>
 <div class="card overflow-hidden">
  <div class="card-img-top"><img class="img-fluid" src="../../assets/img/generic/12.jpg" alt="Card image cap" /></div>
  <div class="card-body">
   <h5 class="card-title">Yet another card title</h5>
   <p class="card-text">This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This card has even longer content than the first to show that equal height action.</p>
   <p class="card-text"><small class="text-muted">Last updated yesterday</small></p>
  </div>
 </div>
</div>
سبک های کارت

کارت‌ها شامل گزینه‌های مختلفی برای سفارشی کردن پس‌زمینه، حاشیه‌ها و رنگ آن‌ها هستند.

کارت اصلی

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت ثانویه

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت موفقیت

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت خطر

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت اخطار

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت اطلاعات

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت روشن

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت تاریک

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

<div class="row light">
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card text-white bg-primary">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Primary Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card text-white bg-secondary">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Secondary Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card text-white bg-success">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Success Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card text-white bg-danger">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Danger Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card text-white bg-warning">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Warning Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card text-white bg-info">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Info Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card bg-light">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Light Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card text-white bg-dark">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Dark Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
حاشیه کارت

border-utilitiesفقط برای تغییر border-colorکارت استفاده کنید . توجه داشته باشید که می‌توانید طبق شکل زیر .text-{color}کلاس‌هایی را روی والد .cardیا زیرمجموعه‌ای از محتویات کارت قرار دهید.

کارت حاشیه اولیه

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت حاشیه ثانویه

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت حاشیه موفقیت

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت حاشیه خطر

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت حاشیه هشدار

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت حاشیه اطلاعات

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت حاشیه روشن

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

کارت حاشیه تاریک

چند نمونه متن کوتاه برای ساختن عنوان کارت و تشکیل بخش عمده ای از محتوای کارت.

<div class="row">
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card border h-100 border-primary">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Primary Border Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card border h-100 border-secondary">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Secondary Border Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card border h-100 border-success">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Success Border Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card border h-100 border-danger">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Danger Border Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card border h-100 border-warning">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Warning Border Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card border h-100 border-info">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Info Border Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card border h-100 border-light">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Light Border Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-sm-6 col-lg-4 mb-4">
  <div class="card border h-100 border-dark">
   <div class="card-body">
    <div class="card-title">Dark Border Card</div>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی