انتخاب انبوه

انتخاب انبوه به کاربران امکان می دهد چندین چک باکس را به طور همزمان بررسی کنند و یک رابط کاربری را برای انجام اقدامات انبوه برای موارد انتخابی تغییر می دهد.

انتخاب انبوه از این قسمت های زیر تشکیل شده است
 • چک باکس اصلی که برای بررسی تمام چک باکس های دیگر استفاده می شود، از ویژگی data-bulk-selectبرای تعریف آن آیتم استفاده می شود.
 • سه عنصر (3) را می توان با انتخاب انبوه قلاب کرد: body, actions, replacedElement.
  <input class="form-check-input" type="checkbox" data-bulk-select='{"body":"bulk-select-body","actions":"bulk-select-actions","replacedElement":"bulk-select-replace-element"}' />

  این شناسه های تعریف شده در این کلیدها برای قلاب کردن عناصر مربوطه استفاده می شود.

 • body:چک باکس های هدف با استفاده از یک شناسه منحصر به فرد تعریف شده در بسته بندی می شوند body. در این مثال bulk-select-body. هر چک باکس هدفمند در این پوشش با ویژگی مشخص شده استdata-bulk-select-row.
 • actions:اقدامات هدف با استفاده از یک شناسه منحصر به فرد تعریف شده در بسته بندی می شوند actions. عنصر دارای این شناسه (در example bulk-select-actions) با علامت زدن چک باکس اصلی تغییر می کند.
 • replacedElement:عنصر جایگزین شده با عمل با استفاده از یک شناسه منحصر به فرد تعریف شده در بسته بندی می شود replacedElement. کنش‌های انتخاب انبوه با محتوای این عنصر با این شناسه جایگزین می‌شوند (به عنوان مثال bulk-select-replace-element)
مثال
نام ملیت جنسیت سن
کیت هرینگتون بریتانیایی نر 32
امیلیا کلارک بریتانیایی زن 32
پیتر دینکلیج آمریکایی نر 49
شان بین بریتانیایی نر 59
میزی ویلیامز بریتانیایی زن 21
سوفی ترنر بریتانیایی زن 23
<div class="card shadow-none">
 <div class="card-body p-0 pb-3">
  <div class="d-flex align-items-center justify-content-end my-3">
   <div id="bulk-select-replace-element"><button class="btn btn-falcon-success btn-sm" type="button"><span class="fas fa-plus" data-fa-transform="shrink-3 down-2"></span><span class="ms-1">New</span></button></div>
   <div class="d-none ms-3" id="bulk-select-actions">
    <div class="d-flex"><select class="form-select form-select-sm" aria-label="Bulk actions">
      <option selected="selected">Bulk actions</option>
      <option value="Delete">Delete</option>
      <option value="Archive">Archive</option>
     </select><button class="btn btn-falcon-danger btn-sm ms-2" type="button">Apply</button></div>
   </div>
  </div>
  <div class="table-responsive scrollbar">
   <table class="table mb-0">
    <thead class="text-black bg-200">
     <tr>
      <th class="align-middle white-space-nowrap">
       <div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="checkbox" data-bulk-select='{"body":"bulk-select-body","actions":"bulk-select-actions","replacedElement":"bulk-select-replace-element"}' /></div>
      </th>
      <th class="align-middle">Name</th>
      <th class="align-middle">Nationality </th>
      <th class="align-middle">Gender</th>
      <th class="align-middle white-space-nowrap pe-3">Age</th>
     </tr>
    </thead>
    <tbody id="bulk-select-body">
     <tr>
      <td class="align-middle white-space-nowrap">
       <div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="checkbox" id="checkbox-1" data-bulk-select-row="data-bulk-select-row" /></div>
      </td>
      <th class="align-middle">Kit Harington</th>
      <td class="align-middle">British</td>
      <td class="align-middle">Male</td>
      <td class="align-middle white-space-nowrap text-end pe-3">32</td>
     </tr>
     <tr>
      <td class="align-middle white-space-nowrap">
       <div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="checkbox" id="checkbox-2" data-bulk-select-row="data-bulk-select-row" /></div>
      </td>
      <th class="align-middle">Emilia Clarke</th>
      <td class="align-middle">British</td>
      <td class="align-middle">Female</td>
      <td class="align-middle white-space-nowrap text-end pe-3">32</td>
     </tr>
     <tr>
      <td class="align-middle white-space-nowrap">
       <div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="checkbox" id="checkbox-3" data-bulk-select-row="data-bulk-select-row" /></div>
      </td>
      <th class="align-middle">Peter Dinklage</th>
      <td class="align-middle">American</td>
      <td class="align-middle">Male</td>
      <td class="align-middle white-space-nowrap text-end pe-3">49</td>
     </tr>
     <tr>
      <td class="align-middle white-space-nowrap">
       <div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="checkbox" id="checkbox-4" data-bulk-select-row="data-bulk-select-row" /></div>
      </td>
      <th class="align-middle">Sean Bean</th>
      <td class="align-middle">British</td>
      <td class="align-middle">Male</td>
      <td class="align-middle white-space-nowrap text-end pe-3">59</td>
     </tr>
     <tr>
      <td class="align-middle white-space-nowrap">
       <div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="checkbox" id="checkbox-5" data-bulk-select-row="data-bulk-select-row" /></div>
      </td>
      <th class="align-middle">Maisie Williams</th>
      <td class="align-middle">British</td>
      <td class="align-middle">Female</td>
      <td class="align-middle white-space-nowrap text-end pe-3">21</td>
     </tr>
     <tr>
      <td class="align-middle white-space-nowrap">
       <div class="form-check mb-0"><input class="form-check-input" type="checkbox" id="checkbox-6" data-bulk-select-row="data-bulk-select-row" /></div>
      </td>
      <th class="align-middle">Sophie Turner</th>
      <td class="align-middle">British</td>
      <td class="align-middle">Female</td>
      <td class="align-middle white-space-nowrap text-end pe-3">23</td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </div>
 </div>
</div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی