لینک های رنگی

پیوندهای رنگی با حالت شناور

لینک های رنگی در بوت استرپ
مثال

می توانید از .link-*کلاس ها برای رنگ آمیزی پیوندها استفاده کنید. برخلاف .text-*کلاس ها ، این کلاس ها دارای یک :hoverو :focusحالت هستند.

<a class="link-primary d-block" href="#!">Primary link</a>
<a class="link-secondary d-block" href="#!">Secondary link</a>
<a class="link-success d-block" href="#!">Success link</a>
<a class="link-danger d-block" href="#!">Danger link</a>
<a class="link-warning d-block" href="#!">Warning link</a>
<a class="link-info d-block" href="#!">Info link</a>
<a class="link-light d-block" href="#!">Light link</a>
<a class="link-dark d-block" href="#!">Dark link</a>
خاکستری ها
<a class="d-block link-black" href="#!">Link black</a>
<a class="d-block link-1100" href="#!">Link 1100</a>
<a class="d-block link-1000" href="#!">Link 1000</a>
<a class="d-block link-900" href="#!">Link 900</a>
<a class="d-block link-800" href="#!">Link 800</a>
<a class="d-block link-700" href="#!">Link 700</a>
<a class="d-block link-600" href="#!">Link 600</a>
<a class="d-block link-500" href="#!">Link 500</a>
<a class="d-block link-400" href="#!">Link 400</a>
<a class="d-block link-300" href="#!">Link 300</a>
<a class="d-block link-200" href="#!">Link 200</a>
<a class="d-block link-100" href="#!">Link 100</a>
<a class="d-block link-white" href="#!">Link white</a>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی