زمینه

این عناصر ماژولار را می توان به راحتی
در هر طرح بندی در صفحات استفاده کرد و سفارشی کرد.

پس زمینه تصویر

پس زمینه تصویر

<div class="position-relative py-6 py-lg-8 light">
 <div class="bg-holder rounded-3 overlay overlay-0" style="background-image:url(../../assets/img/gallery/2.jpg);"></div> <!--/.bg-holder-->
 <div class="position-relative text-center">
  <h4 class="text-white">Image Background</h4>
 </div>
</div>
پس زمینه ویدیو

پس زمینه ویدیو

<div class="position-relative light">
 <div class="bg-holder rounded-2" style="background-image:url(../../assets/video/beach.jpg);"><video class="bg-video" autoplay="autoplay" loop="loop" muted="muted" playsinline="playsinline">
   <source src="../../assets/video/beach.mp4" type="video/mp4" />
   <source src="../../assets/video/beach.webm" type="video/webm" />
  </video></div> <!--/.bg-holder-->
 <div class="position-relative vh-75 d-flex flex-center">
  <h4 class="text-white">Video Background</h4>
 </div>
</div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی