نشان ها

اسناد و نمونه‌هایی برای نشان‌ها، تعداد کوچک و جزء برچسب‌گذاری ما.

نشان ها در بوت استرپ
نشان های پایه
اولیه ثانوی موفقیت اطلاعات هشدار خطر سبک تاریک
<span class="badge badge-soft-primary">Primary</span>
<span class="badge badge-soft-secondary">Secondary</span>
<span class="badge badge-soft-success">Success</span>
<span class="badge badge-soft-info">Info</span>
<span class="badge badge-soft-warning">Warning</span>
<span class="badge badge-soft-danger">Danger</span>
<span class="badge badge-soft-light">Light</span>
<span class="badge badge-soft-dark">Dark</span>
نشان های قرصی پایه
اولیه ثانوی موفقیت اطلاعات هشدار خطر سبک تاریک
<span class="badge rounded-pill badge-soft-primary">Primary</span>
<span class="badge rounded-pill badge-soft-secondary">Secondary</span>
<span class="badge rounded-pill badge-soft-success">Success</span>
<span class="badge rounded-pill badge-soft-info">Info</span>
<span class="badge rounded-pill badge-soft-warning">Warning</span>
<span class="badge rounded-pill badge-soft-danger">Danger</span>
<span class="badge rounded-pill badge-soft-light">Light</span>
<span class="badge rounded-pill badge-soft-dark">Dark</span>
نشان های پررنگ
اولیه ثانوی موفقیت اطلاعات هشدار خطر سبک تاریک
<span class="badge bg-primary">Primary</span>
<span class="badge bg-secondary">Secondary</span>
<span class="badge bg-success">Success</span>
<span class="badge bg-info">Info</span>
<span class="badge bg-warning">Warning</span>
<span class="badge bg-danger">Danger</span>
<span class="badge bg-light text-dark">Light</span>
<span class="badge bg-dark dark__bg-dark">Dark</span>
نشان های قرصی پررنگ
اولیه ثانوی موفقیت اطلاعات هشدار خطر سبک تاریک
<span class="badge rounded-pill bg-primary">Primary</span>
<span class="badge rounded-pill bg-secondary">Secondary</span>
<span class="badge rounded-pill bg-success">Success</span>
<span class="badge rounded-pill bg-info">Info</span>
<span class="badge rounded-pill bg-warning">Warning</span>
<span class="badge rounded-pill bg-danger">Danger</span>
<span class="badge rounded-pill bg-light text-dark">Light</span>
<span class="badge rounded-pill bg-dark dark__bg-dark">Dark</span>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی