نمودار خط اصلی

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/basic-line-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-line-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار خط اصلی منطقه

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/line-area-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-line-area-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار خط انباشته

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/stacked-line-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-stacked-line-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار منطقه انباشته

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/stacked-area-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-stacked-area-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار نشانگر خط

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/line-marker-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-line-marker-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار قطعات مساحت

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/area-pieces-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-area-pieces-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار خط گام

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/step-line-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-step-line-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار شیب خط

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/line-gradient-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-line-gradient-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار خطی پویا

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/dynamic-line-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-dynamic-line-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار لاگ خط

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/line-log-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-line-log-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
به اشتراک گذاری مجموعه داده

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/line-share-dataset-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-line-share-dataset-chart-example" style="min-height: 500px;" data-echart-responsive="true"></div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی