آواتار

از آواتر با اشکال و اندازه های مختلف با یک جزء استفاده کنید.

گرد
<div class="avatar avatar-4xl">
 <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
</div>
مربع
<div class="avatar avatar-4xl">
 <img src="../../../assets/img/team/2.jpg" alt="" />
</div>
نرم
<div class="avatar avatar-4xl">
 <img class="rounded-soft" src="../../../assets/img/team/3.jpg" alt="" />
</div>
محتوا
12+
<div class="avatar avatar-4xl">
 <div class="avatar-name rounded-circle "><span>12+</span></div>
</div>
نام
EW
<div class="avatar avatar-4xl">
 <div class="avatar-name rounded-circle"><span>EW</span></div>
</div>
ایموجی
🎁
<div class="avatar avatar-4xl">
 <div class="avatar-emoji rounded-circle "><span role="img" aria-label="Emoji">🎁</span></div>
</div>
وضعیت
<div class="row align-items-center">
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-4xl status-online">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-4xl status-offline">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-4xl status-away">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-4xl status-do-not-disturb">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
</div>
اندازه ها
<div class="row align-items-center">
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-5xl">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-4xl">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-3xl">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-2xl">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-xl">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-l">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-m">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
 <div class="col-auto">
  <div class="avatar avatar-s">
   <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
</div>
گروه آواتار
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
<div class="avatar-group">
 <div class="avatar avatar-s border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-s border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-s border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group">
 <div class="avatar avatar-m border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-m border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-m border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group">
 <div class="avatar avatar-l border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-l border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-l border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group">
 <div class="avatar avatar-xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group">
 <div class="avatar avatar-2xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-2xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-2xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group">
 <div class="avatar avatar-3xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-3xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-3xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group">
 <div class="avatar avatar-4xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-4xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-4xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group">
 <div class="avatar avatar-5xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-5xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-5xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
آواتار گروه متراکم
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
<div class="avatar-group avatar-group-dense">
 <div class="avatar avatar-s border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-s border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-s border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group avatar-group-dense">
 <div class="avatar avatar-m border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-m border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-m border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group avatar-group-dense">
 <div class="avatar avatar-l border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-l border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-l border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group avatar-group-dense">
 <div class="avatar avatar-xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group avatar-group-dense">
 <div class="avatar avatar-2xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-2xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-2xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group avatar-group-dense">
 <div class="avatar avatar-3xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-3xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-3xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group avatar-group-dense">
 <div class="avatar avatar-4xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-4xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-4xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>
<div class="avatar-group avatar-group-dense">
 <div class="avatar avatar-5xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/1-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-5xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <img class="rounded-circle" src="../../../assets/img/team/2-thumb.png" alt="" />
 </div>
 <div class="avatar avatar-5xl border border-2 border-light rounded-circle">
  <div class="avatar-name rounded-circle "><span>+50</span></div>
 </div>
</div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی