برچسب های شناور

برچسب‌های فرم ساده و زیبایی ایجاد کنید که روی فیلدهای ورودی شما شناور هستند.

برچسب های شناور در بوت استرپ
مثال
<div class="form-floating mb-3"><input class="form-control" id="floatingInput" type="email" placeholder="name@example.com" /><label for="floatingInput">Email address</label></div>
<div class="form-floating"><input class="form-control" id="floatingPassword" type="password" placeholder="Password" /><label for="floatingPassword">Password</label></div>
اعتبار سنجی فرم
<div class="form-floating mb-3"><input class="form-control is-valid" id="floatingInputValid" type="email" placeholder="name@example.com" value="test@example.com" /><label for="floatingInputValid">Valid input</label></div>
<div class="form-floating"><input class="form-control is-invalid" id="floatingInputInvalid" type="email" placeholder="name@example.com" value="test@example.com" /><label for="floatingInputInvalid">Invalid input</label></div>
المان Textarea
<div class="form-floating"><textarea class="form-control" id="floatingTextarea2" placeholder="Leave a comment here" style="height: 100px"></textarea><label for="floatingTextarea2">Comments</label></div>
المان select
<div class="form-floating"><select class="form-select" id="floatingSelect" aria-label="Floating label select example">
    <option selected="">Open this select menu</option>
    <option value="1">One</option>
    <option value="2">Two</option>
    <option value="3">Three</option>
  </select><label for="floatingSelect">Works with selects</label></div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی