آیکون‌های بوت استرپ

کتابخانه رایگان، با کیفیت بالا و منبع باز با بیش از 1300 آیکون. هر طور که دوست دارید آنها را وارد کنید - SVG، SVG sprite یا فونت های وب.

مستندات آیکون‌های بوت استرپ
CSS
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.4.0/font/bootstrap-icons.css" />
مثال

می توانید از این آیکون‌ها با کلاس های کمکی رنگ و اندازه فونت مانند مثال زیر استفاده کنید:

<span class="bi-bell-fill text-danger fs-5"></span>
مثال با نشانگر

می توانید از این آیکون‌ها با یک نشانگر مانند مثال زیر استفاده کنید:

<div class="d-inline-block notification-indicator notification-indicator-danger ms-3"><span class="bi-bell-fill fs-5"></span></div>
فهرست آیکون‌ها
alarm
alarm-fill
align-bottom
align-center
align-end
align-middle
align-start
align-top
alt
app
app-indicator
archive
archive-fill
arrow-90deg-down
arrow-90deg-left
arrow-90deg-right
arrow-90deg-up
arrow-bar-down
arrow-bar-left
arrow-bar-right
arrow-bar-up
arrow-clockwise
arrow-counterclockwise
arrow-down
arrow-down-circle
arrow-down-circle-fill
arrow-down-left-circle
arrow-down-left-circle-fill
arrow-down-left-square
arrow-down-left-square-fill
arrow-down-right-circle
arrow-down-right-circle-fill
arrow-down-right-square
arrow-down-right-square-fill
arrow-down-square
arrow-down-square-fill
arrow-down-left
arrow-down-right
arrow-down-short
arrow-down-up
arrow-left
arrow-left-circle
arrow-left-circle-fill
arrow-left-square
arrow-left-square-fill
arrow-left-right
arrow-left-short
arrow-repeat
arrow-return-left
arrow-return-right
arrow-right
arrow-right-circle
arrow-right-circle-fill
arrow-right-square
arrow-right-square-fill
arrow-right-short
arrow-up
arrow-up-circle
arrow-up-circle-fill
arrow-up-left-circle
arrow-up-left-circle-fill
arrow-up-left-square
arrow-up-left-square-fill
arrow-up-right-circle
arrow-up-right-circle-fill
arrow-up-right-square
arrow-up-right-square-fill
arrow-up-square
arrow-up-square-fill
arrow-up-left
arrow-up-right
arrow-up-short
arrows-angle-contract
arrows-angle-expand
arrows-collapse
arrows-expand
arrows-fullscreen
arrows-move
aspect-ratio
aspect-ratio-fill
asterisk
at
award
award-fill
back
backspace
backspace-fill
backspace-reverse
backspace-reverse-fill
badge-3d
badge-3d-fill
badge-4k
badge-4k-fill
badge-8k
badge-8k-fill
badge-ad
badge-ad-fill
badge-ar
badge-ar-fill
badge-cc
badge-cc-fill
badge-hd
badge-hd-fill
badge-tm
badge-tm-fill
badge-vo
badge-vo-fill
badge-vr
badge-vr-fill
badge-wc
badge-wc-fill
bag
bag-check
bag-check-fill
bag-dash
bag-dash-fill
bag-fill
bag-plus
bag-plus-fill
bag-x
bag-x-fill
bar-chart
bar-chart-fill
bar-chart-line
bar-chart-line-fill
bar-chart-steps
basket
basket-fill
basket2
basket2-fill
basket3
basket3-fill
battery
battery-charging
battery-full
battery-half
bell
bell-fill
bezier
bezier2
bicycle
binoculars
binoculars-fill
blockquote-left
blockquote-right
book
book-fill
book-half
bookmark
bookmark-check
bookmark-check-fill
bookmark-dash
bookmark-dash-fill
bookmark-fill
bookmark-heart
bookmark-heart-fill
bookmark-plus
bookmark-plus-fill
bookmark-star
bookmark-star-fill
bookmark-x
bookmark-x-fill
bookmarks
bookmarks-fill
bookshelf
bootstrap
bootstrap-fill
bootstrap-reboot
border
border-all
border-bottom
border-center
border-inner
border-left
border-middle
border-outer
border-right
border-style
border-top
border-width
bounding-box
bounding-box-circles
box
box-arrow-down-left
box-arrow-down-right
box-arrow-down
box-arrow-in-down
box-arrow-in-down-left
box-arrow-in-down-right
box-arrow-in-left
box-arrow-in-right
box-arrow-in-up
box-arrow-in-up-left
box-arrow-in-up-right
box-arrow-left
box-arrow-right
box-arrow-up
box-arrow-up-left
box-arrow-up-right
box-seam
braces
bricks
briefcase
briefcase-fill
brightness-alt-high
brightness-alt-high-fill
brightness-alt-low
brightness-alt-low-fill
brightness-high
brightness-high-fill
brightness-low
brightness-low-fill
broadcast
broadcast-pin
brush
brush-fill
bucket
bucket-fill
bug
bug-fill
building
bullseye
calculator
calculator-fill
calendar
calendar-check
calendar-check-fill
calendar-date
calendar-date-fill
calendar-day
calendar-day-fill
calendar-event
calendar-event-fill
calendar-fill
calendar-minus
calendar-minus-fill
calendar-month
calendar-month-fill
calendar-plus
calendar-plus-fill
calendar-range
calendar-range-fill
calendar-week
calendar-week-fill
calendar-x
calendar-x-fill
calendar2
calendar2-check
calendar2-check-fill
calendar2-date
calendar2-date-fill
calendar2-day
calendar2-day-fill
calendar2-event
calendar2-event-fill
calendar2-fill
calendar2-minus
calendar2-minus-fill
calendar2-month
calendar2-month-fill
calendar2-plus
calendar2-plus-fill
calendar2-range
calendar2-range-fill
calendar2-week
calendar2-week-fill
calendar2-x
calendar2-x-fill
calendar3
calendar3-event
calendar3-event-fill
calendar3-fill
calendar3-range
calendar3-range-fill
calendar3-week
calendar3-week-fill
calendar4
calendar4-event
calendar4-range
calendar4-week
camera
camera2
camera-fill
camera-reels
camera-reels-fill
camera-video
camera-video-fill
camera-video-off
camera-video-off-fill
capslock
capslock-fill
card-checklist
card-heading
card-image
card-list
card-text
caret-down
caret-down-fill
caret-down-square
caret-down-square-fill
caret-left
caret-left-fill
caret-left-square
caret-left-square-fill
caret-right
caret-right-fill
caret-right-square
caret-right-square-fill
caret-up
caret-up-fill
caret-up-square
caret-up-square-fill
cart
cart-check
cart-check-fill
cart-dash
cart-dash-fill
cart-fill
cart-plus
cart-plus-fill
cart-x
cart-x-fill
cart2
cart3
cart4
cash
cash-stack
cast
chat
chat-dots
chat-dots-fill
chat-fill
chat-left
chat-left-dots
chat-left-dots-fill
chat-left-fill
chat-left-quote
chat-left-quote-fill
chat-left-text
chat-left-text-fill
chat-quote
chat-quote-fill
chat-right
chat-right-dots
chat-right-dots-fill
chat-right-fill
chat-right-quote
chat-right-quote-fill
chat-right-text
chat-right-text-fill
chat-square
chat-square-dots
chat-square-dots-fill
chat-square-fill
chat-square-quote
chat-square-quote-fill
chat-square-text
chat-square-text-fill
chat-text
chat-text-fill
check
check-all
check-circle
check-circle-fill
check-square
check-square-fill
check2
check2-all
check2-circle
check2-square
chevron-bar-contract
chevron-bar-down
chevron-bar-expand
chevron-bar-left
chevron-bar-right
chevron-bar-up
chevron-compact-down
chevron-compact-left
chevron-compact-right
chevron-compact-up
chevron-contract
chevron-double-down
chevron-double-left
chevron-double-right
chevron-double-up
chevron-down
chevron-expand
chevron-left
chevron-right
chevron-up
circle
circle-fill
circle-half
slash-circle
circle-square
clipboard
clipboard-check
clipboard-data
clipboard-minus
clipboard-plus
clipboard-x
clock
clock-fill
clock-history
cloud
cloud-arrow-down
cloud-arrow-down-fill
cloud-arrow-up
cloud-arrow-up-fill
cloud-check
cloud-check-fill
cloud-download
cloud-download-fill
cloud-drizzle
cloud-drizzle-fill
cloud-fill
cloud-fog
cloud-fog-fill
cloud-fog2
cloud-fog2-fill
cloud-hail
cloud-hail-fill
cloud-haze
cloud-haze-1
cloud-haze-fill
cloud-haze2-fill
cloud-lightning
cloud-lightning-fill
cloud-lightning-rain
cloud-lightning-rain-fill
cloud-minus
cloud-minus-fill
cloud-moon
cloud-moon-fill
cloud-plus
cloud-plus-fill
cloud-rain
cloud-rain-fill
cloud-rain-heavy
cloud-rain-heavy-fill
cloud-slash
cloud-slash-fill
cloud-sleet
cloud-sleet-fill
cloud-snow
cloud-snow-fill
cloud-sun
cloud-sun-fill
cloud-upload
cloud-upload-fill
clouds
clouds-fill
cloudy
cloudy-fill
code
code-slash
code-square
collection
collection-fill
collection-play
collection-play-fill
columns
columns-gap
command
compass
compass-fill
cone
cone-striped
controller
cpu
cpu-fill
credit-card
credit-card-2-back
credit-card-2-back-fill
credit-card-2-front
credit-card-2-front-fill
credit-card-fill
crop
cup
cup-fill
cup-straw
cursor
cursor-fill
cursor-text
dash
dash-circle
dash-circle-dotted
dash-circle-fill
dash-square
dash-square-dotted
dash-square-fill
diagram-2
diagram-2-fill
diagram-3
diagram-3-fill
diamond
diamond-fill
diamond-half
dice-1
dice-1-fill
dice-2
dice-2-fill
dice-3
dice-3-fill
dice-4
dice-4-fill
dice-5
dice-5-fill
dice-6
dice-6-fill
disc
disc-fill
discord
display
display-fill
distribute-horizontal
distribute-vertical
door-closed
door-closed-fill
door-open
door-open-fill
dot
download
droplet
droplet-fill
droplet-half
earbuds
easel
easel-fill
egg
egg-fill
egg-fried
eject
eject-fill
emoji-angry
emoji-angry-fill
emoji-dizzy
emoji-dizzy-fill
emoji-expressionless
emoji-expressionless-fill
emoji-frown
emoji-frown-fill
emoji-heart-eyes
emoji-heart-eyes-fill
emoji-laughing
emoji-laughing-fill
emoji-neutral
emoji-neutral-fill
emoji-smile
emoji-smile-fill
emoji-smile-upside-down
emoji-smile-upside-down-fill
emoji-sunglasses
emoji-sunglasses-fill
emoji-wink
emoji-wink-fill
envelope
envelope-fill
envelope-open
envelope-open-fill
eraser
eraser-fill
exclamation
exclamation-circle
exclamation-circle-fill
exclamation-diamond
exclamation-diamond-fill
exclamation-octagon
exclamation-octagon-fill
exclamation-square
exclamation-square-fill
exclamation-triangle
exclamation-triangle-fill
exclude
eye
eye-fill
eye-slash
eye-slash-fill
eyedropper
eyeglasses
facebook
file
file-arrow-down
file-arrow-down-fill
file-arrow-up
file-arrow-up-fill
file-bar-graph
file-bar-graph-fill
file-binary
file-binary-fill
file-break
file-break-fill
file-check
file-check-fill
file-code
file-code-fill
file-diff
file-diff-fill
file-earmark
file-earmark-arrow-down
file-earmark-arrow-down-fill
file-earmark-arrow-up
file-earmark-arrow-up-fill
file-earmark-bar-graph
file-earmark-bar-graph-fill
file-earmark-binary
file-earmark-binary-fill
file-earmark-break
file-earmark-break-fill
file-earmark-check
file-earmark-check-fill
file-earmark-code
file-earmark-code-fill
file-earmark-diff
file-earmark-diff-fill
file-earmark-easel
file-earmark-easel-fill
file-earmark-excel
file-earmark-excel-fill
file-earmark-fill
file-earmark-font
file-earmark-font-fill
file-earmark-image
file-earmark-image-fill
file-earmark-lock
file-earmark-lock-fill
file-earmark-lock2
file-earmark-lock2-fill
file-earmark-medical
file-earmark-medical-fill
file-earmark-minus
file-earmark-minus-fill
file-earmark-music
file-earmark-music-fill
file-earmark-person
file-earmark-person-fill
file-earmark-play
file-earmark-play-fill
file-earmark-plus
file-earmark-plus-fill
file-earmark-post
file-earmark-post-fill
file-earmark-ppt
file-earmark-ppt-fill
file-earmark-richtext
file-earmark-richtext-fill
file-earmark-ruled
file-earmark-ruled-fill
file-earmark-slides
file-earmark-slides-fill
file-earmark-spreadsheet
file-earmark-spreadsheet-fill
file-earmark-text
file-earmark-text-fill
file-earmark-word
file-earmark-word-fill
file-earmark-x
file-earmark-x-fill
file-earmark-zip
file-earmark-zip-fill
file-easel
file-easel-fill
file-excel
file-excel-fill
file-fill
file-font
file-font-fill
file-image
file-image-fill
file-lock
file-lock-fill
file-lock2
file-lock2-fill
file-medical
file-medical-fill
file-minus
file-minus-fill
file-music
file-music-fill
file-person
file-person-fill
file-play
file-play-fill
file-plus
file-plus-fill
file-post
file-post-fill
file-ppt
file-ppt-fill
file-richtext
file-richtext-fill
file-ruled
file-ruled-fill
file-slides
file-slides-fill
file-spreadsheet
file-spreadsheet-fill
file-text
file-text-fill
file-word
file-word-fill
file-x
file-x-fill
file-zip
file-zip-fill
files
files-alt
film
filter
filter-circle
filter-circle-fill
filter-left
filter-right
filter-square
filter-square-fill
flag
flag-fill
flower1
flower2
flower3
folder
folder-check
folder-fill
folder-minus
folder-plus
folder-symlink
folder-symlink-fill
folder-x
folder2
folder2-open
fonts
forward
forward-fill
front
fullscreen
fullscreen-exit
funnel
funnel-fill
gear
gear-fill
gear-wide
gear-wide-connected
gem
geo
geo-alt
geo-alt-fill
geo-fill
gift
gift-fill
github
globe
globe2
google
graph-down
graph-up
grid
grid-1x2
grid-1x2-fill
grid-3x2
grid-3x2-gap
grid-3x2-gap-fill
grid-3x3
grid-3x3-gap
grid-3x3-gap-fill
grid-fill
grip-horizontal
grip-vertical
hammer
hand-index
hand-index-fill
hand-index-thumb
hand-index-thumb-fill
hand-thumbs-down
hand-thumbs-down-fill
hand-thumbs-up
hand-thumbs-up-fill
handbag
handbag-fill
hash
hdd
hdd-fill
hdd-network
hdd-network-fill
hdd-rack
hdd-rack-fill
hdd-stack
hdd-stack-fill
headphones
headset
heart
heart-fill
heart-half
heptagon
heptagon-fill
heptagon-half
hexagon
hexagon-fill
hexagon-half
hourglass
hourglass-bottom
hourglass-split
hourglass-top
house
house-door
house-door-fill
house-fill
hr
hurricane
image
image-alt
image-fill
images
inbox
inbox-fill
inboxes-fill
inboxes
info
info-circle
info-circle-fill
info-square
info-square-fill
input-cursor
input-cursor-text
instagram
intersect
journal
journal-album
journal-arrow-down
journal-arrow-up
journal-bookmark
journal-bookmark-fill
journal-check
journal-code
journal-medical
journal-minus
journal-plus
journal-richtext
journal-text
journal-x
journals
joystick
justify
justify-left
justify-right
kanban
kanban-fill
key
key-fill
keyboard
keyboard-fill
ladder
lamp
lamp-fill
laptop
laptop-fill
layer-backward
layer-forward
layers
layers-fill
layers-half
layout-sidebar
layout-sidebar-inset-reverse
layout-sidebar-inset
layout-sidebar-reverse
layout-split
layout-text-sidebar
layout-text-sidebar-reverse
layout-text-window
layout-text-window-reverse
layout-three-columns
layout-wtf
life-preserver
lightbulb
lightbulb-fill
lightbulb-off
lightbulb-off-fill
lightning
lightning-charge
lightning-charge-fill
lightning-fill
link
link-45deg
linkedin
list
list-check
list-nested
list-ol
list-stars
list-task
list-ul
lock
lock-fill
mailbox
mailbox2
map
map-fill
markdown
markdown-fill
mask
megaphone
megaphone-fill
menu-app
menu-app-fill
menu-button
menu-button-fill
menu-button-wide
menu-button-wide-fill
menu-down
menu-up
mic
mic-fill
mic-mute
mic-mute-fill
minecart
minecart-loaded
moisture
moon
moon-fill
moon-stars
moon-stars-fill
mouse
mouse-fill
mouse2
mouse2-fill
mouse3
mouse3-fill
music-note
music-note-beamed
music-note-list
music-player
music-player-fill
newspaper
node-minus
node-minus-fill
node-plus
node-plus-fill
nut
nut-fill
octagon
octagon-fill
octagon-half
option
outlet
paint-bucket
palette
palette-fill
palette2
paperclip
paragraph
patch-check
patch-check-fill
patch-exclamation
patch-exclamation-fill
patch-minus
patch-minus-fill
patch-plus
patch-plus-fill
patch-question
patch-question-fill
pause
pause-btn
pause-btn-fill
pause-circle
pause-circle-fill
pause-fill
peace
peace-fill
pen
pen-fill
pencil
pencil-fill
pencil-square
pentagon
pentagon-fill
pentagon-half
people
person-circle
people-fill
percent
person
person-badge
person-badge-fill
person-bounding-box
person-check
person-check-fill
person-dash
person-dash-fill
person-fill
person-lines-fill
person-plus
person-plus-fill
person-square
person-x
person-x-fill
phone
phone-fill
phone-landscape
phone-landscape-fill
phone-vibrate
phone-vibrate-fill
pie-chart
pie-chart-fill
pin
pin-angle
pin-angle-fill
pin-fill
pip
pip-fill
play
play-btn
play-btn-fill
play-circle
play-circle-fill
play-fill
plug
plug-fill
plus
plus-circle
plus-circle-dotted
plus-circle-fill
plus-square
plus-square-dotted
plus-square-fill
power
printer
printer-fill
puzzle
puzzle-fill
question
question-circle
question-diamond
question-diamond-fill
question-circle-fill
question-octagon
question-octagon-fill
question-square
question-square-fill
rainbow
receipt
receipt-cutoff
reception-0
reception-1
reception-2
reception-3
reception-4
record
record-btn
record-btn-fill
record-circle
record-circle-fill
record-fill
record2
record2-fill
reply
reply-all
reply-all-fill
reply-fill
rss
rss-fill
rulers
save
save-fill
save2
save2-fill
scissors
screwdriver
search
segmented-nav
server
share
share-fill
shield
shield-check
shield-exclamation
shield-fill
shield-fill-check
shield-fill-exclamation
shield-fill-minus
shield-fill-plus
shield-fill-x
shield-lock
shield-lock-fill
shield-minus
shield-plus
shield-shaded
shield-slash
shield-slash-fill
shield-x
shift
shift-fill
shop
shop-window
shuffle
signpost
signpost-2
signpost-2-fill
signpost-fill
signpost-split
signpost-split-fill
sim
sim-fill
skip-backward
skip-backward-btn
skip-backward-btn-fill
skip-backward-circle
skip-backward-circle-fill
skip-backward-fill
skip-end
skip-end-btn
skip-end-btn-fill
skip-end-circle
skip-end-circle-fill
skip-end-fill
skip-forward
skip-forward-btn
skip-forward-btn-fill
skip-forward-circle
skip-forward-circle-fill
skip-forward-fill
skip-start
skip-start-btn
skip-start-btn-fill
skip-start-circle
skip-start-circle-fill
skip-start-fill
slack
slash
slash-circle-fill
slash-square
slash-square-fill
sliders
smartwatch
snow
snow2
snow3
sort-alpha-down
sort-alpha-down-alt
sort-alpha-up
sort-alpha-up-alt
sort-down
sort-down-alt
sort-numeric-down
sort-numeric-down-alt
sort-numeric-up
sort-numeric-up-alt
sort-up
sort-up-alt
soundwave
speaker
speaker-fill
speedometer
speedometer2
spellcheck
square
square-fill
square-half
stack
star
star-fill
star-half
stars
stickies
stickies-fill
sticky
sticky-fill
stop
stop-btn
stop-btn-fill
stop-circle
stop-circle-fill
stop-fill
stoplights
stoplights-fill
stopwatch
stopwatch-fill
subtract
suit-club
suit-club-fill
suit-diamond
suit-diamond-fill
suit-heart
suit-heart-fill
suit-spade
suit-spade-fill
sun
sun-fill
sunglasses
sunrise
sunrise-fill
sunset
sunset-fill
symmetry-horizontal
symmetry-vertical
table
tablet
tablet-fill
tablet-landscape
tablet-landscape-fill
tag
tag-fill
tags
tags-fill
telegram
telephone
telephone-fill
telephone-forward
telephone-forward-fill
telephone-inbound
telephone-inbound-fill
telephone-minus
telephone-minus-fill
telephone-outbound
telephone-outbound-fill
telephone-plus
telephone-plus-fill
telephone-x
telephone-x-fill
terminal
terminal-fill
text-center
text-indent-left
text-indent-right
text-left
text-paragraph
text-right
textarea
textarea-resize
textarea-t
thermometer
thermometer-half
thermometer-high
thermometer-low
thermometer-snow
thermometer-sun
three-dots
three-dots-vertical
toggle-off
toggle-on
toggle2-off
toggle2-on
toggles
toggles2
tools
tornado
trash
trash-fill
trash2
trash2-fill
tree
tree-fill
triangle
triangle-fill
triangle-half
trophy
trophy-fill
tropical-storm
truck
truck-flatbed
tsunami
tv
tv-fill
twitch
twitter
type
type-bold
type-h1
type-h2
type-h3
type-italic
type-strikethrough
type-underline
ui-checks
ui-checks-grid
ui-radios
ui-radios-grid
umbrella
umbrella-fill
union
unlock
unlock-fill
upc
upc-scan
upload
vector-pen
view-list
view-stacked
vinyl
vinyl-fill
voicemail
volume-down
volume-down-fill
volume-mute
volume-mute-fill
volume-off
volume-off-fill
volume-up
volume-up-fill
vr
wallet
wallet-fill
wallet2
watch
water
whatsapp
wifi
wifi-1
wifi-2
wifi-off
wind
window
window-dock
window-sidebar
wrench
x
x-circle
x-circle-fill
x-diamond
x-diamond-fill
x-octagon
x-octagon-fill
x-square
x-square-fill
youtube
zoom-in
zoom-out

آیکون پیدا نشد

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی