نمودار پراکندگی پایه

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/scatter-basic-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-basic-scatter-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار حباب

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/bubble-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-bubble-chart-example" style="min-height: 300px;" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار پراکندگی کوارتت

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/scatter-quartet.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-scatter-quartet-chart-example" data-echart-responsive="true"></div>
نمودار پراکندگی تک محوری

<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/scatter-single-axis-chart.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-scatter-single-axis-chart-example" style="min-height: 500px;" data-echart-responsive="true"></div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی