نشانگر صفحات

مکان صفحه فعلی را در یک سلسله مراتب ناوبری که به طور خودکار جداکننده ها را از طریق CSS اضافه می کند، نشان دهید.

Breadcrumb در بوت استرپ
مثال
<nav aria-label="breadcrumb">
 <ol class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Home</li>
 </ol>
</nav>
<nav aria-label="breadcrumb">
 <ol class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
  <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Library</li>
 </ol>
</nav>
<nav aria-label="breadcrumb">
 <ol class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Library</a></li>
  <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Data</li>
 </ol>
</nav>
تقسیم کننده
<nav style="--falcon-breadcrumb-divider: '»';" aria-label="breadcrumb">
 <ol class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
  <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Library</li>
 </ol>
</nav>
تقسیم کننده SVG
<nav style="--falcon-breadcrumb-divider: url(&#34;data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8'%3E%3Cpath d='M2.5 0L1 1.5 3.5 4 1 6.5 2.5 8l4-4-4-4z' fill='%23748194'/%3E%3C/svg%3E&#34;);" aria-label="breadcrumb">
 <ol class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
  <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Library</li>
 </ol>
</nav>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی