آیکن‌های متریال

آیکون‌های متریال را در پنج سبک و طیف وسیعی از اندازه ها و تراکم های قابل دانلود دریافت کنید. آیکون‌ها بر اساس اصول طراحی اصلی و معیارهای دستورالعمل طراحی متریال ساخته شده اند.

مستندات آیکون‌های متریال
CSS
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
مثال

می توانید از این آیکون‌ها با کلاس های کمکی رنگ و اندازه فونت مانند مثال زیر استفاده کنید:

notifications
<span class="material-icons text-secondary fs-5">notifications</span>
فهرست آیکون‌ها
search
search
done
done
face
face
settings
settings
fingerprint
fingerprint
check_circle
check_circle
info
info
home
home
favorite
favorite
account_circle
account_circle
help_outline
help_outline
lightbulb
lightbulb
android
android
delete
delete
shopping_cart
shopping_cart
language
language
flutter_dash
flutter_dash
accessibility
accessibility
visibility
visibility
lock
lock
favorite_border
favorite_border
trending_up
trending_up
thumb_up
thumb_up
schedule
schedule
verified
verified
pets
pets
3d_rotation
3d_rotation
account_balance
account_balance
build
build
open_in_new
open_in_new
description
description
bug_report
bug_report
event
event
question_answer
question_answer
paid
paid
list
list
arrow_right_alt
arrow_right_alt
dashboard
dashboard
accessibility_new
accessibility_new
pan_tool
pan_tool
analytics
analytics
star_rate
star_rate
logout
logout
shopping_bag
shopping_bag
manage_accounts
manage_accounts
credit_card
credit_card
verified_user
verified_user
work
work
calendar_today
calendar_today
help
help
login
login
launch
launch
filter_alt
filter_alt
feedback
feedback
fact_check
fact_check
view_in_ar
view_in_ar
history
history
code
code
eco
eco
savings
savings
visibility_off
visibility_off
check_circle_outline
check_circle_outline
thumb_up_off_alt
thumb_up_off_alt
timeline
timeline
article
article
done_outline
done_outline
grade
grade
add_shopping_cart
add_shopping_cart
date_range
date_range
explore
explore
perm_identity
perm_identity
autorenew
autorenew
add_task
add_task
nightlight_round
nightlight_round
flight_takeoff
flight_takeoff
report_problem
report_problem
assignment
assignment
alarm
alarm
task_alt
task_alt
update
update
highlight_off
highlight_off
watch_later
watch_later
lock_open
lock_open
account_balance_wallet
account_balance_wallet
store
store
privacy_tip
privacy_tip
room
room
print
print
account_box
account_box
touch_app
touch_app
today
today
dns
dns
admin_panel_settings
admin_panel_settings
gavel
gavel
contact_support
contact_support
g_translate
g_translate
api
api
zoom_in
zoom_in
power_settings_new
power_settings_new
payment
payment
record_voice_over
record_voice_over
bookmark_border
bookmark_border
assessment
assessment
thumb_down
thumb_down
open_in_full
open_in_full
supervisor_account
supervisor_account
translate
translate
accessible
accessible
model_training
model_training
bookmark
bookmark
stars
stars
work_outline
work_outline
get_app
get_app
book
book
done_all
done_all
extension
extension
label
label
pending
pending
cached
cached
shopping_basket
shopping_basket
published_with_changes
published_with_changes
leaderboard
leaderboard
group_work
group_work
loyalty
loyalty
accessible_forward
accessible_forward
input
input
query_builder
query_builder
announcement
announcement
add_to_drive
add_to_drive
drag_indicator
drag_indicator
delete_outline
delete_outline
note_add
note_add
assignment_turned_in
assignment_turned_in
reorder
reorder
hourglass_empty
hourglass_empty
open_with
open_with
preview
preview
view_list
view_list
invert_colors
invert_colors
help_center
help_center
pending_actions
pending_actions
track_changes
track_changes
compare_arrows
compare_arrows
supervised_user_circle
supervised_user_circle
settings_accessibility
settings_accessibility
integration_instructions
integration_instructions
backup
backup
trending_flat
trending_flat
contact_page
contact_page
saved_search
saved_search
build_circle
build_circle
arrow_circle_up
arrow_circle_up
receipt
receipt
card_giftcard
card_giftcard
trending_down
trending_down
euro_symbol
euro_symbol
grading
grading
swipe
swipe
pageview
pageview
close_fullscreen
close_fullscreen
mediation
mediation
sensors
sensors
label_important
label_important
source
source
rule
rule
copyright
copyright
restore
restore
thumbs_up_down
thumbs_up_down
perm_media
perm_media
assignment_ind
assignment_ind
exit_to_app
exit_to_app
zoom_out
zoom_out
alarm_on
alarm_on
delete_forever
delete_forever
bookmarks
bookmarks
settings_phone
settings_phone
swap_horiz
swap_horiz
change_history
change_history
flaky
flaky
anchor
anchor
card_membership
card_membership
dashboard_customize
dashboard_customize
support
support
wysiwyg
wysiwyg
arrow_circle_down
arrow_circle_down
offline_pin
offline_pin
opacity
opacity
bookmark_added
bookmark_added
theaters
theaters
https
https
offline_bolt
offline_bolt
pregnant_woman
pregnant_woman
book_online
book_online
sticky_note_2
sticky_note_2
tab
tab
subject
subject
thumb_down_off_alt
thumb_down_off_alt
rowing
rowing
no_accounts
no_accounts
redeem
redeem
hourglass_full
hourglass_full
outlet
outlet
settings_input_antenna
settings_input_antenna
commute
commute
not_started
not_started
aspect_ratio
aspect_ratio
settings_voice
settings_voice
flight_land
flight_land
donut_large
donut_large
important_devices
important_devices
bookmark_add
bookmark_add
swap_vert
swap_vert
find_in_page
find_in_page
speaker_notes
speaker_notes
perm_phone_msg
perm_phone_msg
contactless
contactless
view_headline
view_headline
minimize
minimize
toll
toll
youtube_searched_for
youtube_searched_for
history_toggle_off
history_toggle_off
table_view
table_view
dangerous
dangerous
schedule_send
schedule_send
sync_alt
sync_alt
highlight_alt
highlight_alt
polymer
polymer
settings_applications
settings_applications
turned_in_not
turned_in_not
view_week
view_week
settings_ethernet
settings_ethernet
settings_remote
settings_remote
upgrade
upgrade
open_in_browser
open_in_browser
try
try
addchart
addchart
assignment_late
assignment_late
lock_clock
lock_clock
system_update_alt
system_update_alt
app_blocking
app_blocking
smart_button
smart_button
camera_enhance
camera_enhance
fit_screen
fit_screen
settings_input_composite
settings_input_composite
toc
toc
online_prediction
online_prediction
shop
shop
mark_as_unread
mark_as_unread
alarm_add
alarm_add
circle_notifications
circle_notifications
class
class
disabled_by_default
disabled_by_default
http
http
settings_brightness
settings_brightness
turned_in
turned_in
settings_input_hdmi
settings_input_hdmi
gif
gif
settings_bluetooth
settings_bluetooth
next_plan
next_plan
settings_cell
settings_cell
settings_overscan
settings_overscan
view_carousel
view_carousel
dynamic_form
dynamic_form
find_replace
find_replace
hide_source
hide_source
calendar_view_month
calendar_view_month
donut_small
donut_small
search_off
search_off
perm_contact_calendar
perm_contact_calendar
quickreply
quickreply
view_column
view_column
card_travel
card_travel
file_present
file_present
play_for_work
play_for_work
view_day
view_day
batch_prediction
batch_prediction
tour
tour
wifi_protected_setup
wifi_protected_setup
settings_power
settings_power
view_agenda
view_agenda
all_inbox
all_inbox
expand
expand
perm_scan_wifi
perm_scan_wifi
settings_input_component
settings_input_component
flip_to_front
flip_to_front
unpublished
unpublished
maximize
maximize
picture_in_picture
picture_in_picture
markunread_mailbox
markunread_mailbox
segment
segment
spellcheck
spellcheck
event_seat
event_seat
alarm_off
alarm_off
production_quantity_limits
production_quantity_limits
settings_input_svideo
settings_input_svideo
outbound
outbound
remove_shopping_cart
remove_shopping_cart
view_module
view_module
line_style
line_style
plagiarism
plagiarism
view_sidebar
view_sidebar
assignment_return
assignment_return
restore_from_trash
restore_from_trash
settings_backup_restore
settings_backup_restore
bookmark_remove
bookmark_remove
compress
compress
perm_camera_mic
perm_camera_mic
restore_page
restore_page
eject
eject
sensors_off
sensors_off
view_quilt
view_quilt
code_off
code_off
remove_done
remove_done
assignment_returned
assignment_returned
horizontal_split
horizontal_split
vertical_split
vertical_split
voice_over_off
voice_over_off
outbox
outbox
send_and_archive
send_and_archive
speaker_notes_off
speaker_notes_off
chrome_reader_mode
chrome_reader_mode
perm_device_information
perm_device_information
shop_2
shop_2
view_stream
view_stream
all_out
all_out
not_accessible
not_accessible
swap_vertical_circle
swap_vertical_circle
calendar_view_day
calendar_view_day
cancel_schedule_send
cancel_schedule_send
picture_in_picture_alt
picture_in_picture_alt
swap_horizontal_circle
swap_horizontal_circle
calendar_view_week
calendar_view_week
edit_off
edit_off
hourglass_disabled
hourglass_disabled
space_dashboard
space_dashboard
extension_off
extension_off
perm_data_setting
perm_data_setting
tab_unselected
tab_unselected
credit_card_off
credit_card_off
update_disabled
update_disabled
new_label
new_label
request_page
request_page
line_weight
line_weight
flip_to_back
flip_to_back
work_off
work_off
comment_bank
comment_bank
text_rotate_vertical
text_rotate_vertical
shop_two
shop_two
view_array
view_array
backup_table
backup_table
explore_off
explore_off
label_off
label_off
rounded_corner
rounded_corner
text_rotation_angledown
text_rotation_angledown
text_rotation_down
text_rotation_down
text_rotate_up
text_rotate_up
text_rotation_angleup
text_rotation_angleup
open_in_new_off
open_in_new_off
subtitles_off
subtitles_off
text_rotation_none
text_rotation_none
facebook
facebook
facebook
facebook
person
person
groups
groups
public
public
notifications
notifications
school
school
people
people
person_outline
person_outline
share
share
group
group
catching_pokemon
catching_pokemon
coronavirus
coronavirus
emoji_events
emoji_events
psychology
psychology
notifications_active
notifications_active
sentiment_satisfied
sentiment_satisfied
emoji_emotions
emoji_emotions
person_add
person_add
construction
construction
science
science
engineering
engineering
health_and_safety
health_and_safety
emoji_objects
emoji_objects
people_alt
people_alt
precision_manufacturing
precision_manufacturing
cake
cake
masks
masks
group_add
group_add
sentiment_dissatisfied
sentiment_dissatisfied
self_improvement
self_improvement
military_tech
military_tech
ios_share
ios_share
sports_esports
sports_esports
emoji_people
emoji_people
sentiment_very_satisfied
sentiment_very_satisfied
mood
mood
thumb_up_alt
thumb_up_alt
domain
domain
location_city
location_city
sentiment_neutral
sentiment_neutral
architecture
architecture
sports_kabaddi
sports_kabaddi
poll
poll
person_add_alt
person_add_alt
sports_soccer
sports_soccer
travel_explore
travel_explore
whatshot
whatshot
connect_without_contact
connect_without_contact
hiking
hiking
sentiment_very_dissatisfied
sentiment_very_dissatisfied
history_edu
history_edu
notifications_none
notifications_none
female
female
emoji_nature
emoji_nature
notification_add
notification_add
recommend
recommend
male
male
kayaking
kayaking
mood_bad
mood_bad
sports_basketball
sports_basketball
switch_account
switch_account
sick
sick
person_add_alt_1
person_add_alt_1
6_ft_apart
6_ft_apart
luggage
luggage
notifications_off
notifications_off
clean_hands
clean_hands
nights_stay
nights_stay
outdoor_grill
outdoor_grill
emoji_symbols
emoji_symbols
people_outline
people_outline
deck
deck
person_remove
person_remove
social_distance
social_distance
emoji_flags
emoji_flags
sanitizer
sanitizer
emoji_food_beverage
emoji_food_beverage
sports_tennis
sports_tennis
add_reaction
add_reaction
follow_the_signs
follow_the_signs
paragliding
paragliding
transgender
transgender
thumb_down_alt
thumb_down_alt
elderly
elderly
nordic_walking
nordic_walking
skateboarding
skateboarding
sports_volleyball
sports_volleyball
downhill_skiing
downhill_skiing
sports_motorsports
sports_motorsports
king_bed
king_bed
fireplace
fireplace
snowboarding
snowboarding
sports
sports
sports_baseball
sports_baseball
surfing
surfing
piano
piano
sports_football
sports_football
single_bed
single_bed
sports_mma
sports_mma
person_off
person_off
plus_one
plus_one
edit_notifications
edit_notifications
emoji_transportation
emoji_transportation
pages
pages
person_remove_alt_1
person_remove_alt_1
reduce_capacity
reduce_capacity
safety_divider
safety_divider
snowshoeing
snowshoeing
add_moderator
add_moderator
public_off
public_off
kitesurfing
kitesurfing
remove_moderator
remove_moderator
party_mode
party_mode
sports_rugby
sports_rugby
sledding
sledding
sports_cricket
sports_cricket
sports_hockey
sports_hockey
notifications_paused
notifications_paused
sports_handball
sports_handball
ice_skating
ice_skating
sports_golf
sports_golf
piano_off
piano_off
no_luggage
no_luggage
real_estate_agent
real_estate_agent
personal_injury
personal_injury
menu
menu
menu
menu
close
close
expand_more
expand_more
arrow_back
arrow_back
arrow_forward_ios
arrow_forward_ios
chevron_right
chevron_right
arrow_drop_down
arrow_drop_down
arrow_back_ios
arrow_back_ios
more_vert
more_vert
cancel
cancel
arrow_forward
arrow_forward
check
check
expand_less
expand_less
more_horiz
more_horiz
apps
apps
arrow_back_ios_new
arrow_back_ios_new
chevron_left
chevron_left
campaign
campaign
refresh
refresh
arrow_upward
arrow_upward
payments
payments
arrow_right
arrow_right
east
east
menu_open
menu_open
arrow_downward
arrow_downward
double_arrow
double_arrow
maps_home_work
maps_home_work
unfold_more
unfold_more
fullscreen
fullscreen
south
south
home_work
home_work
arrow_drop_up
arrow_drop_up
west
west
arrow_drop_down_circle
arrow_drop_down_circle
last_page
last_page
north_east
north_east
fullscreen_exit
fullscreen_exit
arrow_left
arrow_left
first_page
first_page
north
north
north_west
north_west
unfold_less
unfold_less
subdirectory_arrow_right
subdirectory_arrow_right
switch_left
switch_left
subdirectory_arrow_left
subdirectory_arrow_left
waterfall_chart
waterfall_chart
assistant_direction
assistant_direction
switch_right
switch_right
app_settings_alt
app_settings_alt
legend_toggle
legend_toggle
offline_share
offline_share
south_west
south_west
south_east
south_east
pivot_table_chart
pivot_table_chart
email
email
email
email
call
call
location_on
location_on
phone
phone
business
business
chat
chat
alternate_email
alternate_email
qr_code_scanner
qr_code_scanner
vpn_key
vpn_key
list_alt
list_alt
chat_bubble
chat_bubble
chat_bubble_outline
chat_bubble_outline
qr_code_2
qr_code_2
sentiment_satisfied_alt
sentiment_satisfied_alt
forum
forum
contact_mail
contact_mail
mail_outline
mail_outline
comment
comment
rss_feed
rss_feed
message
message
textsms
textsms
person_search
person_search
qr_code
qr_code
contacts
contacts
hourglass_bottom
hourglass_bottom
live_help
live_help
contact_phone
contact_phone
app_registration
app_registration
document_scanner
document_scanner
present_to_all
present_to_all
duo
duo
import_contacts
import_contacts
mark_email_read
mark_email_read
forward_to_inbox
forward_to_inbox
mark_chat_unread
mark_chat_unread
mark_email_unread
mark_email_unread
screen_share
screen_share
stay_current_portrait
stay_current_portrait
dialpad
dialpad
hourglass_top
hourglass_top
read_more
read_more
stay_primary_portrait
stay_primary_portrait
call_end
call_end
import_export
import_export
phone_enabled
phone_enabled
phonelink_ring
phonelink_ring
location_off
location_off
3p
3p
mark_chat_read
mark_chat_read
unsubscribe
unsubscribe
person_add_disabled
person_add_disabled
more_time
more_time
ring_volume
ring_volume
clear_all
clear_all
call_missed
call_missed
domain_verification
domain_verification
phone_disabled
phone_disabled
phonelink_lock
phonelink_lock
phonelink_setup
phonelink_setup
call_split
call_split
cell_wifi
cell_wifi
domain_disabled
domain_disabled
portable_wifi_off
portable_wifi_off
voicemail
voicemail
stay_current_landscape
stay_current_landscape
cancel_presentation
cancel_presentation
call_merge
call_merge
swap_calls
swap_calls
rtt
rtt
sip
sip
speaker_phone
speaker_phone
mobile_screen_share
mobile_screen_share
add_ic_call
add_ic_call
nat
nat
call_received
call_received
pause_presentation
pause_presentation
call_missed_outgoing
call_missed_outgoing
phonelink_erase
phonelink_erase
stop_screen_share
stop_screen_share
stay_primary_landscape
stay_primary_landscape
call_made
call_made
desktop_access_disabled
desktop_access_disabled
print_disabled
print_disabled
wifi_calling
wifi_calling
dialer_sip
dialer_sip
invert_colors_off
invert_colors_off
no_sim
no_sim
add
add
add
add
send
send
link
link
content_copy
content_copy
add_circle_outline
add_circle_outline
add_circle
add_circle
insights
insights
clear
clear
mail
mail
create
create
save
save
bolt
bolt
filter_list
filter_list
inventory
inventory
inventory_2
inventory_2
flag
flag
remove
remove
remove_circle_outline
remove_circle_outline
calculate
calculate
sort
sort
remove_circle
remove_circle
push_pin
push_pin
block
block
undo
undo
shield
shield
how_to_reg
how_to_reg
policy
policy
stream
stream
reply
reply
content_paste
content_paste
add_box
add_box
content_cut
content_cut
report
report
file_copy
file_copy
archive
archive
tag
tag
biotech
biotech
link_off
link_off
square_foot
square_foot
inbox
inbox
waves
waves
stacked_bar_chart
stacked_bar_chart
dynamic_feed
dynamic_feed
redo
redo
forward
forward
where_to_vote
where_to_vote
save_alt
save_alt
change_circle
change_circle
backspace
backspace
gesture
gesture
how_to_vote
how_to_vote
drafts
drafts
low_priority
low_priority
upcoming
upcoming
add_link
add_link
font_download
font_download
move_to_inbox
move_to_inbox
outlined_flag
outlined_flag
ballot
ballot
delete_sweep
delete_sweep
weekend
weekend
markunread
markunread
reply_all
reply_all
text_format
text_format
attribution
attribution
report_gmailerrorred
report_gmailerrorred
select_all
select_all
next_week
next_week
unarchive
unarchive
copy_all
copy_all
report_off
report_off
content_paste_off
content_paste_off
font_download_off
font_download_off
edit
edit
edit
edit
navigate_next
navigate_next
photo_camera
photo_camera
auto_awesome
auto_awesome
tune
tune
circle
circle
palette
palette
receipt_long
receipt_long
camera_alt
camera_alt
auto_stories
auto_stories
timer
timer
image
image
navigate_before
navigate_before
brush
brush
wb_sunny
wb_sunny
picture_as_pdf
picture_as_pdf
audiotrack
audiotrack
add_a_photo
add_a_photo
music_note
music_note
remove_red_eye
remove_red_eye
camera
camera
collections
collections
looks_one
looks_one
flash_on
flash_on
landscape
landscape
euro
euro
filter_vintage
filter_vintage
auto_fix_high
auto_fix_high
color_lens
color_lens
image_search
image_search
blur_on
blur_on
filter_drama
filter_drama
straighten
straighten
tag_faces
tag_faces
healing
healing
brightness_6
brightness_6
assistant
assistant
lens
lens
flare
flare
style
style
timelapse
timelapse
grid_on
grid_on
face_retouching_natural
face_retouching_natural
crop_square
crop_square
texture
texture
crop
crop
video_camera_front
video_camera_front
brightness_5
brightness_5
motion_photos_on
motion_photos_on
add_photo_alternate
add_photo_alternate
control_point
control_point
looks_two
looks_two
nature_people
nature_people
animation
animation
auto_awesome_motion
auto_awesome_motion
portrait
portrait
brightness_4
brightness_4
brightness_7
brightness_7
crop_free
crop_free
dehaze
dehaze
photo_library
photo_library
collections_bookmark
collections_bookmark
colorize
colorize
looks_3
looks_3
cases
cases
wb_cloudy
wb_cloudy
transform
transform
auto_awesome_mosaic
auto_awesome_mosaic
bedtime
bedtime
rotate_right
rotate_right
timer_off
timer_off
center_focus_strong
center_focus_strong
looks_4
looks_4
movie_creation
movie_creation
grain
grain
slideshow
slideshow
adjust
adjust
flip_camera_android
flip_camera_android
panorama_fish_eye
panorama_fish_eye
view_comfy
view_comfy
crop_original
crop_original
shutter_speed
shutter_speed
gradient
gradient
looks_5
looks_5
leak_add
leak_add
looks
looks
photo
photo
thermostat_auto
thermostat_auto
brightness_1
brightness_1
details
details
filter_center_focus
filter_center_focus
flash_off
flash_off
loupe
loupe
mic_external_on
mic_external_on
photo_camera_back
photo_camera_back
broken_image
broken_image
compare
compare
filter_1
filter_1
photo_album
photo_album
photo_filter
photo_filter
brightness_3
brightness_3
filter_tilt_shift
filter_tilt_shift
filter_frames
filter_frames
nature
nature
panorama
panorama
photo_camera_front
photo_camera_front
exposure_neg_2
exposure_neg_2
24mp
24mp
camera_roll
camera_roll
center_focus_weak
center_focus_weak
filter
filter
photo_size_select_actual
photo_size_select_actual
vignette
vignette
wb_incandescent
wb_incandescent
23mp
23mp
auto_fix_normal
auto_fix_normal
brightness_2
brightness_2
filter_2
filter_2
filter_hdr
filter_hdr
hdr_strong
hdr_strong
camera_front
camera_front
crop_din
crop_din
blur_linear
blur_linear
monochrome_photos
monochrome_photos
rotate_left
rotate_left
tonality
tonality
assistant_photo
assistant_photo
crop_7_5
crop_7_5
video_camera_back
video_camera_back
view_compact
view_compact
blur_circular
blur_circular
grid_off
grid_off
hdr_weak
hdr_weak
exposure_plus_1
exposure_plus_1
hide_image
hide_image
motion_photos_auto
motion_photos_auto
movie_filter
movie_filter
music_off
music_off
rotate_90_degrees_ccw
rotate_90_degrees_ccw
linked_camera
linked_camera
control_point_duplicate
control_point_duplicate
filter_6
filter_6
filter_8
filter_8
filter_none
filter_none
flip_camera_ios
flip_camera_ios
leak_remove
leak_remove
looks_6
looks_6
timer_3
timer_3
video_stable
video_stable
60fps_select
60fps_select
add_to_photos
add_to_photos
burst_mode
burst_mode
motion_photos_paused
motion_photos_paused
switch_video
switch_video
crop_16_9
crop_16_9
crop_portrait
crop_portrait
flash_auto
flash_auto
flip
flip
panorama_horizontal_select
panorama_horizontal_select
panorama_wide_angle_select
panorama_wide_angle_select
vrpano
vrpano
wb_auto
wb_auto
crop_5_4
crop_5_4
hdr_enhanced_select
hdr_enhanced_select
panorama_horizontal
panorama_horizontal
22mp
22mp
crop_landscape
crop_landscape
crop_rotate
crop_rotate
face_retouching_off
face_retouching_off
filter_3
filter_3
hdr_on
hdr_on
hevc
hevc
panorama_vertical_select
panorama_vertical_select
wb_shade
wb_shade
wb_twilight
wb_twilight
11mp
11mp
crop_3_2
crop_3_2
dirty_lens
dirty_lens
filter_4
filter_4
filter_9
filter_9
motion_photos_off
motion_photos_off
photo_size_select_small
photo_size_select_small
30fps_select
30fps_select
exposure
exposure
filter_5
filter_5
filter_7
filter_7
filter_b_and_w
filter_b_and_w
iso
iso
panorama_photosphere_select
panorama_photosphere_select
12mp
12mp
5mp
5mp
filter_9_plus
filter_9_plus
hdr_plus
hdr_plus
14mp
14mp
20mp
20mp
blur_off
blur_off
camera_rear
camera_rear
exposure_plus_2
exposure_plus_2
panorama_photosphere
panorama_photosphere
photo_size_select_large
photo_size_select_large
raw_off
raw_off
switch_camera
switch_camera
10mp
10mp
2mp
2mp
8mp
8mp
autofps_select
autofps_select
hdr_off
hdr_off
image_aspect_ratio
image_aspect_ratio
image_not_supported
image_not_supported
motion_photos_pause
motion_photos_pause
mp
mp
panorama_wide_angle
panorama_wide_angle
raw_on
raw_on
wb_iridescent
wb_iridescent
17mp
17mp
18mp
18mp
21mp
21mp
9mp
9mp
exposure_zero
exposure_zero
panorama_vertical
panorama_vertical
timer_10
timer_10
13mp
13mp
15mp
15mp
16mp
16mp
19mp
19mp
3mp
3mp
4mp
4mp
6mp
6mp
exposure_neg_1
exposure_neg_1
mic_external_off
mic_external_off
auto_fix_off
auto_fix_off
7mp
7mp
place
place
file_download
file_download
play_arrow
play_arrow
warning
warning
star
star
smartphone
smartphone
insert_photo
insert_photo
storefront
storefront
wifi
wifi
devices
devices
feed
feed
sensor_door
sensor_door

آیکون پیدا نشد

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی