صفحه بندی

اسناد و نمونه هایی برای نمایش صفحه بندی برای نشان دادن یک سری محتوای مرتبط در چندین صفحه وجود دارد.

صفحه بندی در بوت استرپ
مثال با متن
<nav aria-label="Page navigation example">
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</nav>
مثال با آیکون
<nav aria-label="Page navigation example">
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#" aria-label="Previous"><span aria-hidden="true">&laquo;</span><span class="sr-only">Previous</span></a></li>
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#" aria-label="Next"><span aria-hidden="true">&raquo;</span><span class="sr-only">Next</span></a></li>
 </ul>
</nav>
سایز بندی

صفحه بندی بزرگتر یا کوچکتر را دوست دارید؟ اضافه کردن .pagination-lgیا .pagination-smبرای اندازه های اضافی.

<nav aria-label="...">
 <ul class="pagination pagination-lg">
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#" tabindex="-1">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 </ul>
</nav>
<nav aria-label="...">
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#" tabindex="-1">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 </ul>
</nav>
<nav aria-label="...">
 <ul class="pagination pagination-sm">
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#" tabindex="-1">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 </ul>
</nav>
هم ترازی

تراز اجزای صفحه بندی را با ابزارهای فلکس باکس تغییر دهید .


<!-- Center-->
<nav aria-label="Page navigation example">
 <ul class="pagination justify-content-center">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</nav>
<!-- End-->
<nav aria-label="Page navigation example">
 <ul class="pagination justify-content-end">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</nav>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی