پیش رفتن

مستندات و مثال‌هایی برای استفاده از نوارهای پیشرفت سفارشی Falcon با پشتیبانی از نوارهای پشته‌ای، پس‌زمینه متحرک و برچسب‌های متنی

نوارهای پیشرفت در بوت استرپ
مثال پایه
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 70%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
برچسب
50%
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 50%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">50%</div>
</div>
ارتفاع
<div class="progress mb-3" style="height:1px">
 <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 70%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
<div class="progress mb-3" style="height:10px">
 <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 70%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
<div class="progress mb-3" style="height:20px">
 <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 70%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
زمینه
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar bg-success" role="progressbar" style="width: 30%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar bg-info" role="progressbar" style="width: 40%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar bg-warning" role="progressbar" style="width: 50%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar bg-danger" role="progressbar" style="width: 60%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
میله های متعدد
<div class="progress">
 <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 15%" aria-valuenow="15" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
 <div class="progress-bar bg-success" role="progressbar" style="width: 30%" aria-valuenow="30" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
 <div class="progress-bar bg-info" role="progressbar" style="width: 20%" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
راه راه
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar bg-success progress-bar-striped" role="progressbar" style="width: 30%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar bg-info progress-bar-striped" role="progressbar" style="width: 40%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar bg-warning progress-bar-striped" role="progressbar" style="width: 50%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar bg-danger progress-bar-striped" role="progressbar" style="width: 60%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
<div class="progress mb-3" style="height:15px">
 <div class="progress-bar bg-primary progress-bar-striped" role="progressbar" style="width: 70%" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
</div>
متحرک

برای متحرک سازی هر نوار پیشرفت در فالکون، یک شناسه منحصر به فرد برای عنصر پیشرفت تنظیم کنید و آن را به data-progress-animation ویژگی موجود در پیوند یا دکمه مورد نظر اختصاص دهید. .progress-bar-animated کلاس را به عنصر نوار پیشرفت تغییر می دهد .

<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-striped" id="progress-toggle" role="progressbar" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 75%"></div>
</div><button class="btn btn-secondary btn-sm mt-2" type="button" data-progress-animation="progress-toggle">Toggle Animation </button>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی