شروع شدن

ECharts می تواند از فرمت geoJSON به عنوان طرح کلی نقشه استفاده کند. می‌توانید از داده‌های geoJSON شخص ثالث (مانند نقشه‌ها) استفاده کنید و آنها را در ECcharts ثبت کنید. می توانید داده های JSON را از مخزن Github این استارباک دریافت کنید .

اسناد نقشه Echart
نقشه جهان
جاوا اسکریپت
<script src="assets/data/world.js"> </script>
<div class="position-absolute z-index-2" style="right:16px"><button class="btn btn-falcon-default btn-sm mb-1 session-by-country-map-reset"><span class="fas fa-sync-alt fs--1"></span></button></div>
<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/session-by-country-map.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/theme.js-->
<div class="echart-session-by-country-map" style="min-height: 400px;" data-echart-responsive="true"></div>
<h5 class="mt-3">JavaScript </h5><pre class="scrollbar mt-2"><code class="language-html">&lt;script src=&quot;assets/data/world.js&quot;&gt; &lt;/script&gt;</code></pre>
نقشه ایالات متحده آمریکا
جاوا اسکریپت
<script src="assets/data/world.js"> </script>
<div class="position-absolute z-index-2" style="right:16px"><button class="btn btn-falcon-default btn-sm mb-1 usa-map-reset"><span class="fas fa-sync-alt fs--1"></span></button></div>
<!-- Find the JS file for the following chart at: src/js/charts/echarts/examples/map-usa.js-->

<!-- If you are not using gulp based workflow, you can find the transpiled code at: public/assets/js/echarts-example.js-->
<div class="echart-map-usa-example" style="min-height: 400px;" data-echart-responsive="true"></div>
<h5 class="mt-3">JavaScript </h5><pre class="scrollbar mt-2"><code class="language-html">&lt;script src=&quot;assets/data/world.js&quot;&gt; &lt;/script&gt;</code></pre>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی