انتخابگر تاریخ

سبک وزن و قدرتمند جاوا اسکریپت تعیین کننده تاریخ بدون وابستگی.

اسناد Flatpickr
فایل css
<link href="vendors/flatpickr/flatpickr.min.css" rel="stylesheet" />
جاوا اسکریپت
<script src="assets/js/flatpickr.full.js"></script>
<script src="assets/js/flatpickr.local-fa.js"></script>
انتخابگر تاریخ
<label class="form-label" for="datepicker">Start Date</label>
<input class="form-control datetimepicker" id="datepicker" type="text" placeholder="y/m/d" data-options='{"disableMobile":true}' />
انتخاب کننده زمان
<label class="form-label" for="timepicker1">Start Time</label>
<input class="form-control datetimepicker" id="timepicker1" type="text" placeholder="H:i" data-options='{"enableTime":true,"noCalendar":true,"dateFormat":"H:i","disableMobile":true,"locale":"fa"}' />
انتخابگر تاریخ و زمان
<label class="form-label" for="datetimepicker">Start Date</label>
<input class="form-control datetimepicker" id="datetimepicker" type="text" placeholder="y/m/d H:i" data-options='{"enableTime":true,"dateFormat":"y/m/d H:i","disableMobile":true,"locale":"fa"}' />
دامنه
<label class="form-label" for="timepicker2">Select Time Range</label>
<input class="form-control datetimepicker" id="timepicker2" type="text" placeholder="y/m/d تا y/m/d" data-options='{"mode":"range","dateFormat":"y/m/d","disableMobile":true,"locale":"fa"}' />
بومی سازی

Flatpickr را می توان در هر نمونه یا در سطح جهانی محلی کرد. برای بومی سازی اسکریپت زبان import flatpickr در src/js/flatpickr.full.js.به عنوان مثال، می توانید با وارد کردن اسکریپت زیر از زبان پارسی استفاده کنید.

import "flatpickr/dist/l10n/fa.js"

برای جزئیات بیشتر به اسناد محلی سازی Flatpickr مراجعه کنید .

مثال
<div class="mb-3">
  <label class="form-label" for="timepicker3">Select Time Range</label>
  <input class="form-control datetimepicker" id="timepicker3" type="text" placeholder="y/m/d تا y/m/d" data-options='{"mode":"range","dateFormat":"y/m/d","disableMobile":true,"locale":"fa"}' />
</div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی